Showing 1–12 of 36 results

Dây rút nhựa 8*400(100 sợi)

24.000

Dây rút nhựa 8*300(100 sợi)

18.500

Dây rút nhựa 5×300 (100 sợi)

13.000

Dây rút nhựa 5×250 (100 sợi)

11.000

Dây rút nhựa 5×200 (100 sợi)

8.500

Dây rút nhựa 5*300 (250 sợi) 50

27.000

Dây rút nhựa 5*250 (250 sợi)

23.000

Dây rút nhựa 5*200 (500 sợi)

35.000
Nơi nhập dữ liệu

Dây rút nhựa 4×200 (100 sợi)

6.000

Dây rút nhựa 4×150 (100 sợi)

45.000

Dây rút nhựa 4*200 (500 sợi)

25.000

Dây rút nhựa 4*150 (500 sợi)

17.000